LỊCH KHỞI HÀNH TOUR

LỊCH KHỞI HÀNH CHI TIẾT

NGÀY KHỞI HÀNH GIỜ BAY NGÀY BAY GIA  HÃNG BAY
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 5
18 - 22/5 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
20 - 24/5 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
21 - 25/5 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
23 - 27/5 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
25 - 29/5 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
26 - 30/5 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
30/5 - 3/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 6
4 - 8/6 09h45 - 13h40 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
6 - 10/6 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air 
7 - 11/6 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air 
8 - 12/6 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air 
10 - 14/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
11 - 15/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
13 - 17/6 09h45 - 13h40 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
13 - 17/6 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
14 - 18/6 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
15 - 19/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
15 - 19/6 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
16 - 20/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
18 - 22/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
19 - 23/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
20 - 24/6 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
21 - 25/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
21 - 25/6 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
22 - 26/6 09h45 - 13h40 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
22 - 26/6 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
25 - 29/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
27/6 - 1/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
27/6 - 1/7 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
28/6 - 2/7 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
29/6 - 3/7 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 7
2 - 6/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
2 - 6/7 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
3 - 7/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
4 - 6/7 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
4 - 6/7 09h45 - 13h40 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
5 - 9/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
6 - 10/7 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
7 - 11/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
8 - 12/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
9 - 13/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
11 - 15/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
11 - 15/7 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
14 - 18/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
14 - 18/7 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
15 - 19/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
17 - 21/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
18 - 22/7 09h45 - 13h40 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
20 - 24/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
20 - 24/7 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
22 - 26/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
23 - 27/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
25 - 29/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
25 - 29/7 15h50 - 19h25 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
28/7 - 1/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
29/7 - 2/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
30/7 - 3/8 09h45 - 13h40 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
31/7 - 4/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 8
2 - 6/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
4 - 8/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
6 - 10/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
8 - 12/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
8 - 12/8 09h45 - 13h40 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Asia Air
10 - 14/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
11 - 15/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
13 - 17/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
14 - 18/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
17 - 21/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.990.000 VNĐ Nok Air
18 - 22/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.990.000 VNĐ Nok Air
22 - 26/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
28/8 - 1/9 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.990.000 VNĐ lễ 2 -9
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 9
7 - 11/9 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
11 - 15/9 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
14 - 18/9 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
21 - 25/9 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air