LỊCH KHỞI HÀNH TOUR

LỊCH KHỞI HÀNH CHI TIẾT

NGÀY KHỞI HÀNH GIỜ BAY NGÀY BAY GIA  HÃNG BAY
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 3
21 - 25 /3 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
23 - 27/3 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 4
2 - 6/4 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
6 - 10/4 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
17 - 21/4 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
20 - 24/4 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
26 - 30/4 21h25 -13h50 5N4Đ 7.990.000 VNĐ Lễ 304
27/4 - 1/5 09h50 - 18h30 5N4Đ 7.999.000 VNĐ  Lễ 304
27/4 - 1/5 15h50 - 13h40 5N4Đ 7.999.000 VNĐ Lễ 304
30/4 - 4/5  09h50 - 18h30 5N4Đ 7.990.000 VNĐ  Lễ 304
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 5
4 - 8/5 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
11 - 15/5 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
18 - 22/5 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
20 - 24/5 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
21 - 25/5 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
23 - 27/5 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
25 - 29/5 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
26 - 30/5 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
30/5 - 3/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 6
7 - 11/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
10 - 14/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
11 - 15/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
15 - 19/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
16 - 20/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
18 - 22/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
19 - 23/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
21 - 25/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
25 - 29/6 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
27/6 - 1/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 7
2 - 6/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
3 - 7/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
5 - 9/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
7 - 11/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
8 - 12/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
9 - 13/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
11 - 15/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
14 - 18/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
15 - 19/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
17 - 21/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
20 - 24/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
22 - 26/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
23 - 27/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
25 - 29/7 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
28/7 - 1/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
29/7 - 2/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
31/7 - 4/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 8
2 - 6/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
4 - 8/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
6 - 10/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
8 - 12/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
10 - 14/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
11 - 15/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
13 - 17/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
14 - 18/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.350.000 VNĐ Nok Air
17 - 21/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
18 - 22/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
22 - 26/8 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
28/8 - 1/9 09h50 - 18h30 5N4Đ 6.990.000 VNĐ lễ 2 -9
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 9
7 - 11/9 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
11 - 15/9 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
14 - 18/9 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air
21 - 25/9 09h50 - 18h30 5N4Đ 5.750.000 VNĐ Nok Air

TIN TỨC DU LỊCH THÁI LAN